Categories
Featured พื้นฐาน

PowerPoint บทที่ 17 : สร้างแผนภูมิ

หลังจากนั้น โปรแกรม Excel จะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้กรอกข้อมูลใส่โปรแกรม Excel แล้วข้อมูลต่างๆใน PowerPoint